Moviments vibratoris - VicentTítulo: Física. Segon curs de Batxillerat.

Autor: Vicent soler Seva.

ISBN: 978-84-16024-26-1

Descarga en Google Play.

Descripción breve:

Aquest llibre arreplega les lliçons que l’autor ha impartit a l’alumnat que ha estudiat física en segon curs de batxillerat a l’IES Sixto Marco els últims anys.

La UMH, a través del projecte SHERPA, ha donat l’oportunitat de posar a l’abast de qualsevol persona interessada, i de forma gratuïta, aquests materials, i propiciar així l’intercanvi entre el professorat.

Des del nostre punt de vista, aquest llibre presenta diverses característiques que el fan singular. En primer lloc, inicia i acaba cada tema convidant l’alumnat que conteste determinades qüestions. Es pretén que el lector, evocant allò que coneix, s’introduesca en el tema a tractar; partir, en definitiva del que coneixem, i construir sobre aquesta base. Els interrogants finals el conviden, al lector, a fer una última reflexió: concretar quant s’ha avançat, i apuntar problemes que han quedat sense resoldre. Una altra característica d’aquests materials és l’exposició de conceptes acompanyada d’interrogants i altres ampliacions, que se li plantegen paral·lelament al lector. Es busca així, fomentar l’hàbit de la pregunta en llegir un text, i descobrir que potser insuficient el que l’autor aporta o que hi ha altres maneres d’apropar-se al mateixos conceptes.

Així mateix, per a reforçar l’aprenentatge, l’estudiant es troba, de tant en tant, pàgines d’Internet que el porten a exposicions diferents dels coneceptes tractats o animacions informàtiques ―applets―, que faciliten la comprensió.

S’ha procurat fer un ús mesurat de l’aparell matemàtic, ajustat al nivell educatiu, no obstant això, en alguns teems, s’ofereix la possibilitat d’ampliar.

Els temes s’acompanyen de propostes d’experiències senzilles, però conceptualment sense límits, que permeten abordar conceptes fonamentals. Tot i figurar les experiències al final del tema, l’autor i l’alumnat les treballaven alhora que avançava l’estudi dels continguts de cada lliçó, doncs no es tracta, les experiències, d’un complement, sinó que ho entenem com un pilar fonamental per a apropar-se o construir el coneixement.

Cada tema es completa amb una col·lecció ampla d’enunciats d’exercicis; entre aquests, estan classificats tots els que s’han presentat a les proves PAU del País Valencià, i de molts d’ells es donen les solucions.

Finalment, una altra caraterística, important al nostre parer, i que arrepleguen aquests materials, és que és possible impartir-los durant un curs. En algun moment, tot professor s’enfronta al dilema de tenir que decidir entre aprofundir en els continguts, o contenir-se i passar per tots els temes del programa oficial. Haver de presentar l’alumnat a les proves PAU al final de curs, ajuda a prende la decisió, tot i que no siga la desitjada: s’han d’impartir tots els temes. L’autor ha comprovat que, seguint aquests material, es poden treballar a l’aula en la totalitat. Les circumstàncies particulars d’un grup poden permetre l’ampliació dels continguts, però, l’abundància en l’oferta de textos i Internet, aviat cobririen aquesta demanda. Cal advertir que els dos nuclis de contingut que apareixen en el currículum oficial: Aproximació al treball científic i Física, Tècnica i Societat, estan tractats al llarg de la resta d’unitats del llibre.

Tot el que el lector trobarà en aquest llibre ve de diferents fonts, llibres o altre suport, ens hem limitat a donar-li altra prensentació a un saber acumulat. L’autor vol destacar la influència important que ha rebut del text de Gerald Holton, Stephen G. Brush, Physics the Human Adventure, perquè hi ha trobat una aproximació rigorosa a la construcció històrica dels conceptes de física.

Per acabar, cal esmentar que el llibre es presenta en valencià, volem així contribuir a la normalització lingüística, facilitant al professorat i alumnat una oportunitat, malauradament, poc freqüent.

La redacció d’un llibre, i menys d’aquestes característiques, mai no es definitiva. El lector, amb els seus coneixements i reflexions crítiques acaba refent una versió que li resulta més útil per al seu context i interessos. El que aquí es presenta, ha sigut revisat, retallat i completat any rere any, amb l’experiència que donava el treball real dins de l’aula. El paper de l’alumnat ha sigut clau per a arribar a aquesta versió, és per això que els trasllade el meu agraïment.

Curriculum vitae de l’Autor:

Vicent F. Soler Selva (Elx, 1954), llicenciat en Ciències Físiques per la Universitat de València, catedràtic de física i química en secundària. Ha centrat la seua activitat investigadora en la didàctica i la història de les ciències. És coautor dels llibres L’eclipsi total de sol de 1900 al Baix Vinalopó (2000), Construïm la relativitat (2006) i la novel·la Cel ras (2007); és autor del llibre Institut Nacional de Segona Ensenyança d’Elx, 1931-1939 (2011).